Óvodánkról

A Boldog Brenner János Óvoda 2018. szeptember 01-től a szombathelyi Brenner János Nevelési Központból kiválással önálló intézményként működik. (Óvodánk az 1996-ban alapított Egyházmegyei Óvoda jogutódja.) Az intézmény fenntartója a Szombathelyi Egyházmegye. Székhelyintézmény a város központjában (Szombathely, Hollán Ernő utca 8. 3 csoporttal), tagóvoda (Bozsok, Rákóczi utca 85. 1 csoporttal) és telephely a város északi részén (Szombathely, Bem József utca 9/a. 4 csoporttal) tartozik óvodai egységünkhöz.
2022-ben csatlakozott a 
Boldog Brenner János Óvoda Pornóapáti Német Nemzetiségi  Tagóvodája (Címe: 9796 Pornóapáti, Fő utca 66. Telefonszáma: 06-94 – 351-784 A tagóvoda vezetője: Schepanski-Stőger Bernadett)

Óvodánk a város és annak környéke (2,5)-3-6-7 éves korú gyermekeit fogadja. Arra törekszünk, hogy a csoportokat azonos életkorú gyermekek alkossák. Gyermekeink számára az iskolai beiratkozáskor a Boldog Brenner János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium  intézménye ajánlott. A felvételnél előnyt élveznek az óvodánkból érkező gyermekek. Fenntartónk (a mindenkori Megyés püspök) családjaink számára szorgalmazza ezt a lehetőséget.

Az óvoda nyitott minden család számára, akik elfogadják az óvoda katolikus szellemiségét. Célunk, hogy vallásos szellemben, a bizalom légkörében vessük meg az óvodás korú gyermekekben az egészséges személyiség és a hit alapjait. Más felekezetből érkező családoknál tiszteletben tartjuk a vallási szokásaikat. Óvodánk nemcsak katolikus intézmény, hanem katolikus lelkiséggel és szellemiséggel élő óvoda. Az itt dolgozó óvodapedagógusokat és a technikai dolgozókat is a katolikus küldetéstudat vezérli, amelyet elsősorban személyes példaadással adnak át a gyermekeknek, családoknak.  Óvodanyitogató rendezvényünk 2019. április 5-én a Hollán  Ernő utcai székhelyen 17:00-kor kezdődik. Felnőtteknek, szülőknek tartunk tájékoztatót óvodánkról, nevelési elveikről. Másnap, 2019. április 06-án 9:00 – 11:00 Játszóházat tartunk az érdeklődő családok számára mindkét szombathelyi intézményünkben (Hollán Ernő utca 8. és Bem József utca 9/a.) Ezen a délelőttön  lehetőség nyílik megismerkedésre óvodapedagógusainkkal, nevelő munkánkat segítő munkatársainkkal. Kötetlen lehetőséget biztosítva választ kaphatnak a szülők az óvodai élettel kapcsolatos kérdéseikre. Bozsoki tagóvodánkban 2019. április 12-én 17:00-kor tartunk szülői tájékoztatót. Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket ezekre a rendezvényeinkre.

Az „Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja” cél- és feladatrendszere alapján neveljük mi is a reánk bízott gyermekeket átszőve azt keresztény szellemiségű „Helyi Pedagógiai Programunkkal”, melyet 25 éve alakítunk, aktualizálunk. (2 évig – 1994-96 – Keresztény Szellemű Óvodaként alapoztuk meg létjogosultságunkat a városban.) Nevelésünket az érzelmi motiváltság és a szeretet hatja át. Törekszünk a gyermekközpontúságra, a gyermeki személyiség kibontakoztatására, amelyre bizton lehet alapozni a későbbi életszakaszokban. Óvodai életünk minden területét áthatja a hitre nevelés. Keresztény szellemű programunk alappillérjei: az anyanyelvi nevelés, (kommunikáció, társas kapcsolatok); a komplex természetismereti-, környezettudatos nevelés: külső világ tevékeny megismerése (környezetismeret, környezetvédelem, természetvédelem, matematikai tartalom, melynek szerves része a néphagyományőrzés összhangban az esztétikai nevelési ágakkal). Mesélés-verselés; ének-zene, énekes játék, gyermektánc; barkácsolás, kézimunka, rajzolás; testnevelés, mindennapos mozgás.

Nevelésünk törekszik a lehető legnagyobb mértékig mozgósítani a gyermeki belső erőket, célja, hogy a szeretet és béke a megélt élmények által egyben szükségletté is váljék. Az ehhez vezető megoldás olyan életszervezés, amelyben a teljesség, a világkép egységessége a meghatározó. Ebben a pedagógiai rendszerben megértőbb és szeretetteljesebb töltést kap a gyermek-szülő, gyermek-pedagógus, pedagógus-szülő, gyermek-gyermek kapcsolat.

Milyennek szeretnénk nevelni a gyermekeket? Legyenek kiegyensúlyozottak, nyitottak a szépre, jóra, érdeklődjenek a természeti,- és társadalmi-, esztétikai értékek iránt. Tiszteljék a hagyományokat, érdeklődjenek társaik iránt, készek legyenek a segítségnyújtásra, utasítsák el a negatív magatartási formákat, tudjanak megbocsátani.

A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése, személyiségük kibontakoztatása során figyelembe vesszük életkori sajátosságaikat, eltérő fejlődési ütemüket, fokozottan figyelve a különleges gondozást igénylőkre. A gyermekek napirendjének kialakításánál elsődleges szempont volt az egészséges életmódra törekvés. A nap játékkal indul. A játék az óvodás korú gyermek elsődleges tevékenységi formája, amelyben észrevétlenül bontakoznak ki képességei, alakíthatóak készségei, harmonikusan fejlődik személyisége. A különböző tevékenységeket folyamatos napirendi keretben biztosítjuk, a törvényi előírásoknak megfelelően, a gyermekek számára. Az oktatási anyagon kívül itt van lehetőség a néptáncra, logopédiai foglalkozásra, fejlesztő foglalkozásra. A néptánc oktatás fenntartói elvárás, így fenntartói támogatással valósul meg középső-, és nagycsoportban. (A gyermekek mozgásfejlődése erre ad lehetőséget). Néptánc oktatónk általános iskolánk pedagógusa. Nagycsoportosaink az egyházi és a városi ünnepeken is fellépnek műsoraikkal. Az egész nevelési éven át hittan foglalkozásokon vesznek részt a gyermekek heti 1 alkalommal, amelyen a valláskultúra alapjaival ismerkednek meg diplomás hitoktatónk vezetésével.  Óvodánkban a tehetséggondozás a pedagógusok egyéni megfigyeléseire épül. A kiemelkedő képességű gyermekek részére külön alkalmakat (pályázatok, vers-és mesemondó versenyek, ének versenyek, rajzpályázatok, sport versenyek…) keresünk tehetségük megmutatására, kibontakoztatására pedig folyamatos fejlesztési terven alapuló differenciált kezdeményezéseket tartunk. Óvodánk kapcsolódott a Bozsik Intézményi programhoz. A labdajátékok által játékos intenzív fejlesztéssel támogatjuk gyermekeink sokoldalú, harmonikus mozgásfejlődését.  Ábrázolás-kézimunka területen gyermekeinket kreatív kézműves műhelyfoglalkozásokon fejlesztjük.

A szociálisan nehéz helyzetben lévők felzárkóztatására is kiemelt figyelmet fordítunk. E munka koordinálásában a gyermekvédelmi felelős folyamatos segítséget nyújt.

Célunk, hogy minden kisgyermek megkapja a fejlődéséhez maximális segítséget mind az egyéni fejlesztés, mind a szociális hátrányok leküzdése érdekében.

Világunk értékválsága, a nehézségek a mi családjainkat is érintik. Feladataink közé kell, hogy tartozzon a keresztény értékek szem előtt tartása, evangelizációs törekvéseink folytatása, szeretetközösséghez tartozás segítése, közösségi alkalmaink, hagyományaink megerősítése, új lehetőségek kínálása.

Két óvodapszichológus támogatja nevelő munkánkat és a szülőknek is segítséget nyújtanak szükség szerint. ( TÁMOP pályázat biztosítja a lehetőséget.)

Gyermekeink is részt vesznek nagycsoportban az államilag támogatott (térítésmentes) úszásoktatásban. A mi gyermekeink is járnak bábszínházba, zenés színházba, zenemanók bérletes előadásra, a városban elérhető programokra, kiállításokra, sportversenyekre, sokat kirándulnak, pályázatokon vehetnek részt.

A nevelési évben négy alkalommal szervezünk „ovis misét”, melyeken a családjainkkal együtt veszünk részt:   Veni Sancte, Advent, Anyák napja, Te Deum, ahol a nagycsoportosaink ballagó ünnepségét is megtartjuk. A városi és a városkörnyéki templomokba is ellátogatunk, plébános atyákkal kapcsolatot tartunk.

Családjainknak az év során számos közös rendezvényt, programot kínálunk, amelyek jó alkalmat biztosítanak a közösséghez tartozás erősítésére. Ősszel  szüreti délutánt szervezünk főzőversennyel egybekötve. Márton napon lampionos felvonulásra, Adventben a közös elmélkedésre, koszorúkötésre várjuk a családokat, szülőket. Alapítványi szülői bálunk igazán jó hangulatú és az óvoda feltételeinek bővülését is segítő. Juniálisunkra már a beiratkozott családokat is hívjuk. A csoportok hagyományai: kirándulások, beszélgetések, sport délutánok, szalonnasütések, madárgyűrűzések… A két szombathelyi telephely közös programokat is szervez és vannak mindkét telephelynek egyedi kezdeményezései. A közös programok hol egyik telephelyen, hol a másikon kerülnek megrendezésre. A gyermekeket a telephelyek között busszal szállítjuk, amit nagyon várnak és szeretnek. A Bozsokon működő tagóvodával is keressük a kapcsolódási lehetőségeket. A Bozsik Óvodai Programban együtt veszünk részt a foci tornákon. Bábszínházba is eljutunk közösen. Hívjuk egymást a hagyományőrző rendezvényeinkre. Egy nagy családként élünk együtt a távolság ellenére.

Óvodánkban működik Szülői munkaközösség és a” Szentjánosbogár Alapítvány”. Programokat szerveznek, segítik a gyermekek óvodai körülményeinek jobbítását, újságot szerkesztenek, játékszereket vásárolnak , a kirándulásainkat támogatják, bált szerveznek… A szülők 1%-os adófelajánlását is tudják fogadni.

Az élelmezésünket a Martinus Gastro biztosítja. A kedvezmények, diétás étkezések igénybe vehetőek. A feltételeknek magfelelő családok gyermekei ingyenes étkezésben részesülhetnek.

A gyermekekkel a nap egészében 2 óvodapedagógus és 1 dajka foglalkozik. Három csoportokként pedig 1 pedagógiai asszisztens támogatja munkánkat.

Kivételesen nagy udvarainkon a felállított játékeszközök a legmodernebb szabványoknak megfelelően lettek kialakítva. Délelőtt és délután is törekszünk a levegőn tartózkodásra, mozgásos lehetőségek biztosítására.

Biztosított fejlesztő szoba, tornaterem ill. tornaszoba, logopédiai terem.  A csoportszobákhoz tartozik öltöző, mosdó.

„A keresztény ember számára a gyermek Isten ajándéka, az élet folytonosságának láncszeme. Az Isten adta természet és erkölcs törvényei szerint lép az életbe, és az Isten adta törvények szerint kell belőle embert fejleszteni.”  ( Dr. Marczell Mihály )

Pintérné László Ildikó  – óvodavezető